Organisations-udvikling
Organisations-udvikling

Organisationsudvikling, forandringsledelse og innovationsprocesser er processer, som ledere og medarbejdere hele tiden forholder sig til i det moderne arbejdsliv.

Vi arbejder alle sammen i organisationer, der løbende tilpasser sig deres omgivelser eller sætter egne dagsordner, der kræver justeringer af de interne organiseringer og koordineringsprocesser.

Værktøjer til organisationsudvikling

HR7 har gennem flere årtier bistået virksomheder og organisationer med analysekraft, værktøjer og med hjælp, når forandringerne afdækker udviklings- og justeringsbehov.

Undersøgelse og analyse

Resultatskabelse og succesfuld intervention forudsætter solid viden og indsigt. HR7 gennemfører undersøgelser og analyser for at understøtte ledelsens beslutnings- og eksekveringskapacitet. Vores værktøjer er oftest kvalitative, og vi anvender i stort omfang interviews, gruppesamtaler, scenarie-arbejde, feltstudier med mere.

De ledelsesmæssige temaer spænder bredt:

 • forståelse af interessenter, brugere og kunders interesser og adfærd
 • strategiprocesser og værdiprocesser i organisationen
 • social kapital og social bæredygtighed
 • potentialet for udvikling af selvledelse; resultater, dygtighed og passion
 • rekruttering og fastholdelsesudfordringer, samt organisationens brand i kompetencemarkedet
 • interne uenigheder og konflikter
 • niveau for kapacitet, kompetence og resiliens i organisationen

I HR7 arbejder vi sammen med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet og Københavns Universitet med henblik på at sikre kvaliteten i undersøgelser og analyser.

Trivsel og konflikthåndtering

Når medarbejderes og lederes unikke kompetencer, deres personlighed og deres erfaringsbaserede praksisformer bringes i spil i organisationens forandringsprocesser, tydeliggøres forskelligheder og uenigheder. Det potentiale, der ligger i det, forudsætter både at kulturen forberedes til at anerkende forskelle og uenigheder som ressourcer og stærke processer, der kan sikre en produktiv håndtering og minimere risikoen for eskalering til åbne konflikter.

HR7 understøtter organisationen, når:

 • Der er brug for ekstern procesfacilitering, fordi uenigheder truer med at udvikle sig til åbne konflikter
 • Trivselsmålinger eller APV viser uhensigtsmæssig trivsel eller konflikter mellem medarbejdere og ledelse
 • Dialogen mellem ledelse og medarbejdere er låst fast, og dialogen er vanskelig at fortsætte

Innovationsprocesser og samskabelse

Organisationer mærker i dag de hurtige forandringer, den stigende uforudsigelighed og den medfølgende usikkerhed, hvor det sjældent er bæredygtigt at gøre, som man plejer. Og hvis ikke vi har modet – eller evnerne – til at eksperimentere, så ender vi med at reproducere gamle løsninger, der hører fortiden til.

I HR7 hjælper vi private og offentlige organisationer med at navigere i de stadigt accelererende krav til innovation, udvikling og forandring.

I udviklingen af samskabende og resiliente organisationer bliver det afgørende at kunne inddrage og arbejde effektfuldt med mange, og ofte modstridende, perspektiver på en gang.

I HR7 arbejder vi derfor blandt andet med følgende opmærksomheder i relation til områderne innovation og samskabelse:

 • Forståelse af kompleksiteten som en innovations- og udviklingsressource – i stedet for en modspiller
 • Udvikling af grænsekrydsende ledelse og samarbejde
 • Prøvehandlinger – hvordan man systematisk handler sig til ny viden, når man ikke kan regne den ud på forhånd
 • Innovationspsykologi – at blive mere psykologisk tryg ved uvished og kompleksitet, så fleksibilitet, kreativitet, innovation og samarbejde sikres
 • Arbejdet med diversitet og uenighed frem for konformitet og konsensus

 

HR7 Organisationsudviklingsteam

Cristian Lima, Rudolf Kjeldsen og Thomas Rosenberg har sammen med de forskere, som vi samarbejder med ansvaret for at sikre kvaliteten i vores undersøgelses- og interventionsdesigns.